Azərbaycan Tarix Qurumunun Bakı şəhərində keçirilən 20 fevral 2006-cı il IV növbədənkənar konfransın iclasında 45 tarixçinin (Tofiq Mustafazadə, Ş.Fərzəliyev, M.Mirzəyev, H.Hacıyev, R. Məlikov, C.Mustafayev,  M.İsgəndərova, C.Bəhramov, R.Musayev, O.Sultanov, V.Piriyev, K.Şükürov, F.Ağamalı, A.İsgəndərov, Ş.Həmidova, İ.Həsənov, G.Nəcəfli, E.Məhərrəmov, S.Nacıyeva, İ.Məmmədova, N.Əmirbəyova, R.Sultanova, A.Əmənova, G.Şirəliyeva, E.İsmayılov, E.Qarayev, F.Məmmədov, N.Bayramova, E.Əliyeva, F.Əliyeva, Teyyub Mustafazadə, S. Gözəlova, S.Qurbanova, Z.Hacıyeva, S.Həsənov, Ş.Məmmədli, V.Qədirov, F.Məmmədov, R.Hətəmov, M. Əmirov, Ü. Əmənova, A.Məmmədli, Q. Əliyev, F.Mustafazadə, N.Gözəlova) iştirakı ilə iki məsələyə: 1. Azərbaycan Tarix Qurumu üçün hüquqi ünvan müəyyənləşdirilməsinə və 2. Qurumun həmsədri Tahir Bağı oğlu Qafarovun vəfatı ilə əlaqədar onun səlahiyyətlərinin də Tofiq Mustafazadəyə həvalə olunması məsələsinə baxılmışdır. Azərbaycan Tarix Qurumunun hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, C.Xəndan küçəsi, ev 3, mən. 31 müəyyən edilmiş, bununla bağlı təşkilatın nizamnaməsinnin ümuni müddəalar bölməsinə əlavə dördüncü bənd daxil edilmiş, qurumun həmsədri Tahir Qafarovun vəfatı ilə bağlı olaraq təşkilatın sədrliyinin bütünlüklə Tofiq Teyyub oğlu Mustafazadəyə həvalə edilməsi qərara alınmışdır.

1993-cü ildən “Azərbaycan Tarix Qurumu” iсtimai birliyinin sədri, t.ü.e.d., prof. T.T. Mustafazadədir. 2006-cı ildən qurumun sədr müavini t.ü.f.d. İradə Məmmədovadır.

2007-ci ildə Tarix Qurumu “Tarix və Gerçəklik” jurnalını təsis etmişdir.

Baş redaktor t.ü.e.d., prof . Tofiq Mustafazadə, redaktor müavini t.ü.f.d. İradə Məmmədovadır.

Azərbaycan Tarix Qurumunun nəşr etdirdiyi kitablar:

 1. Məmmədova İ. Lənkəran xanlığı Birinci-Rusiya-İran müharibəsi dövründə, B., Elm, 2007, s. 496+2 xəritə və plan, tablo.
 2. Исмаилова А.М., Булатов Б.Б. Российско-азербайджанские экономические и культурные связи (70-е годы XIX – начало XX вв.), издтШуша, Баку, 216 с.
 3. Mustafazadə T. Ümumi tarix. I-ci kitab (Ən qədim zamanlardan XVIII əsrin sonunadək). dərs vəsaiti, Bakı, İqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2009, 1152 s.
 4. Mustafazadə T. Ümumi tarix, II kitab (XIX–XXI əsrin əvvəlləri). Bakı, 2012, 830 s.: il., port., kart., fot.
 5. Mustafazadə T.. Qarabağ xanlığı. : C. M. Mustafayev, G. C. Nəcəfli; Bakı, Sabah, 2010, 333 s.
 6. Cəfərsoylu İ. Türk dillərində teonim və etnonimlər (Ön Asiyanın ölü dillərinin onomaloji leksikası əsasında), Bakı, 2010, 365 s.
 7. Mustafazadə T. Azərbaycan xanlıqlarının qısa tarixi. dərs vəsaiti; elmi red.: C. M. Mustafayev, İ. M. Məmmədova; Bakı, Victori NPM, 2011. 386 s.: il., xəritə
 8. Çingizoğlu Ə. Hüseynqulu xan Qovanlı-Qacar: tarixi-bioqrafik tədqiqat. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi, Azərbaycan Tarix Qurumu. Bakı, Mütərcim, 2011, 88 s.
 9. Çingizoğlu Ə.  Şəmşəddil sultanlığı,  Azərbaycan Tarix Qurumu, Bakı, Mütərcim, 2012, 208 s.
 10. Çingizoğlu Ə. Şamxor mahalı, Bakı, Mütərcim, 2013, 152 s.
 11. Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı, Bakı, Mütərcim, 2013, 212 s.
 12. Çingizoğlu Ə. Hacı Səməd xan Müqəddəm: tarixi-bioqrafik tədqiqat, Azərbaycan Tarix Qurumu, Bakı: Mütərcim, 2013, 80 s.
 13. Çingizoğlu Ə. Avşarlardan Qacarlaradək bölgə xanları (1747-1797-ci illər), Bakı, Mütərcim, 2015, 288 s.
 14. Гайдар Баммат – известный и неизвестный. Сборник документов и материалов / Науч. ред. Г. Мамулиа, авт. и сост., Х. Доного, отв. ред. И. Мамедова. Баку: Азербайджанское историческое общество, – 460, с.: илл.
 15. Ələkbərov Ə. Babək, Bakı, Turxan, 2015, 312 s.
 16. Mustafazadə T. Erməni məsələsi”ndən erməni terrorizminə, Bakı, 2016, 140 s.

Azərbaycan Tarix Qurumunun keçirdiyi konfranslar, simpoziumlar:

 1. Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranmasının 79-cu ildönümünə həsr olunmuş birgə elmi konfrans (N. Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialı ilə birlikdə), may 1997-ci il, Şamaxı ş.
 2. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş II ənənəvi elmi konfrans (N. Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialı ilə birlikdə), 23 may 1998-ci il, Şamaxı şəhəri.
 3. Tarixin metodoloji və aktual problemləri. Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans. (AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ilə birlikdə), 27-28 iyun, 2007-ci il, Bakı şəhəri.
 4.  “Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi” Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olunmasının 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium (AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ilə birlikdə), 13-14 sentyabr 2008-ci il, Bakı şəhəri
 5. “Dünya iqtisadiyyatının inkişafı mərhələləri: tarixilik və müasirlik” mövzusunda beynəlxalq konfrans, (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə birlikdə), 15-16 may 2009, Bakı şəhəri
 6. “Türk dünyasi: dünəni və bu günü” beynəlxalq elmi konfrans, (Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi ilə birlikdə), 23-24 may 2011, Bakı şəhəri.
 7. “Azərbaycan Respublikası: uğurlar və perspektivlər” beynəlxalq elmi konfrans (AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ilə birlikdə),16 noyabr 2011-ci il, Bakı şəhəri
 8.  “XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans (AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ilə birlikdə), 6-7 dekabr 2013-cü il, Bakı şəhəri

 

Azərbaycan Tarix Qurumunun nəşr etdiyi konfrans tezisləri və materialları:

 

 1. Tarixin metodoloji və aktual problemləri. Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans. AMEA Tarix İnstitutu və Azərbaycan Tarix Qurumu. Tezislər. Bakı. 27-28 iyun 2007-ci il. Bakı, 2007.
 2. “Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi” 13-14 sentyabr 2008-ci il Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olunmasının 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq sempoziumun tezisləri, Bakı, 2008, 90 s.
 3. Türkmənçay – 180. Məqalələr toplusu, bakı 2009, 82 s.
 4. Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarix və müasirlik mövsusunda beynəlxalq konfransın materialları. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Azərbaycan Tarix Qurumu. Bakı, 2009
 5. “Türk dünyası: dünəni və bu günü:” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransa təqdim olunmuş məruzə tezisləri. 23-24 may 2011-ci il. Azərbaycan Tarix Qurumu və Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi. Bakı, 2011.
 6. “Türk dünyasi: dünəni və bu günü” 23-24 may 2011-ci il tarixdə keçirilən beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2012, I cild.
 7. Azərbaycan Respublikası: uğurlar və perspektivlər. Bakı, 16 noyabr 2011-ci il beynəlxalq elmi konfransın meterialları, B., 2012.
 8. Elmi Əsərlər, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu və Azərbaycan Tarix Qurumu ictimai birliyi, “XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, xüsusi buraxılış, cild 44-45-46-47 / 2013.

 

Azərbaycan Tarix Qurumunun çap etdiyi toplular:

 

 1. Naxçıvan qədimdən günümüzə qədər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu, B., 2014. Azərbaycan Tarix Qurumu və Sədərək Xeyriyyə Cəmiyyəti.

Azərbaycan Tarix Qurumunun buraxdığı jurnallar (2007-ci ildən nəşr olunur):

 

 • Tarix və Gerçəklik, Bakı, 2007, 1-2-ci cildlər.
 • Tarix və Gerçəklik. B., 2008, № 1 (3)
 • Tarix və Gerçəklik, B., 2008, № 2 (4)
 • Tarix və Gerçəklik, B., 2009, № 1 (5).
 • Tarix və Gerçəklik, B., 2010, № 1.
 • Tarix və Gerçəklik. B., 2010, №
 • Tarix və Gerçəklik. B., 2011, №
 • Tarix və Gerçəklik. B., 2012, №
 • Tarix və Gerçəklik. B., 2012, № 2